Wybrane artykuły w czasopismach krajowych

 1. Badanie zapotrzebowania na informacje, sposobów jej pozyskiwania oraz wykorzystania w działalności marketingowej instytucji finansowych w Polsce, w: Problemy Marketingowe usług finansowych w Polsce, red. J. Karwowski, US Szczecin 1996 (współautor J. Cypryjański, E. Frąckiewicz, M. Karwowski)
 2. Student - lojalny klient banku, Marketing Serwis 1997, nr 4
 3. Podmioty gospodarcze w marketingowej strategii firm finansowych, Marketing i Rynek 1997, nr 11
 4. Podmioty gospodarcze w strategii firm finansowych na podstawie badań, w: Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1997 (współautor J. Karwowski)
 5. Potencjalne i rzeczywiste źródła informacji marketingowej wykorzystywane przez instytucje finansowe, w: System informacji marketingowej firm finansowych. Diagnoza, kierunki doskonalenia, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998 (współautor E. Frąckiewicz)
 6. System informacji marketingowej firm finansowych, diagnoza - kierunki doskonalenia, Marketing i Rynek 1998, nr 8 - 9
 7. Servqual - metoda badania jakości usług i jej praktyczne zastosowanie, Marketing i Rynek 2000, nr 5
 8. System informacji marketingowej w zarządzaniu firmą finansową, w: Informacja w zarządzaniu organizacją, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 290, Szczecin 2000 (współautor J. Karwowski)
 9. Źródła informacji wykorzystywane przez instytucje finansowe w Polsce, w: Informacja w zarządzaniu organizacją, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 290, Szczecin 2000 (współautor E. Frąckiewicz)
 10. Konkuruj jakością, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2000, nr 7-8
 11. Rola jakości w kreowaniu lojalności klientów banków, w: Marketing usług profesjonalnych, red. K. Rogoziński, Poznań 2000
 12. Marketing usług na przykładach, red. K. Rogoziński, R. Nicholls, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001
 13. Kształtowanie lojalności klientów jako element misji i wypływająca z niej kultura organizacyjna firmy usługowej, w: Marketing usług profesjonalnych, red. K. Rogoziński, Poznań 2001
 14. Obszary współpracy firm usługowych w świetle badań, w: Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001
 15. Pozyskanie lojalnego klienta jako warunek sukcesu rynkowego banku, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2002, nr 3
 16. Stosunek studentów do usług bankowych cz. I, Marketing i Rynek 2002, nr 5
 17. Stosunek studentów do usług bankowych w Polsce i Wielkiej Brytanii - analiza komparatywna cz. II, Marketing i Rynek 2002, nr 6
 18. Student, potencjalny klient banku cz. I i II, Bank 2002, nr 3 i 4
 19. Gminie potrzebny menedżer, Manager 2002, nr 11
 20. Koncepcja marketingu partnerskiego w firmie usługowej, Przegląd Organizacji 2002, nr 11
 21. Marketing partnerski – kształtowanie lojalności klientów, Przegląd Organizacji 2002, nr 6
 22. Polityka informacyjna jednostek samorządowych warunkująca rozwój przedsiębiorczości w regionie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 2003, nr 12
 23. Badania marketingowe w procesie wyboru systemu klasy CRM, w: Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania, red. K. Mazurek - Łopacińska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1004, Wrocław 2003 (współautor E. Frąckiewicz)
 24. Wpływ reklamacji na trwałość relacji klienta z bankiem na przykładzie młodzieży studiującej, Bank i Kredyt 2003, nr 11/12
 25. Lojalny pracownik jako czynnik determinujący konkurencyjność firm usługowych, w: W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, red. J. Czarnota, M. Moszkowski, Ośrodek Studiów Strategicznych i Zarządzania Techniką, Częstochowa 2003
 26. Ocena wykorzystania poczty elektronicznej jako narzędzia komunikacji w kształtowaniu relacji między firmą a klientem, w: Wykorzystanie Internetu w marketingu, red. E. Zeman - Miszewska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003 (współautor E. Frąckiewicz)
 27. Zarządzanie marketingowe w praktyce polskich przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2004, nr 4 (współautor E. Frąckiewicz)
 28. Usługi elementem dynamizującym rozwój regionu (przykład województwa zachodniopomorskiego), Handel Wewnętrzny 2004, nr 3 (współautor E. Frąckiewicz)
 29. Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem Customer Relationship Management, Przegląd Organizacji 2004, nr 7/8 (współautor E. Frąckiewicz)
 30. CRM jako przykład innowacji marketingowej w polskich MSP, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1030, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004
 31. Partnerstwo w regionie. Samorządy - Organizacje - Mieszkańcy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2004, nr 9
 32. Partnerstwo - najwyższy poziom relacji pomiędzy firmami regionu zachodniopomorskiego, w: Partnerstwo w regionie, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004
 33. Zarządzanie marketingiem a zarządzanie marketingowe - antonim, synonim czy pojęcia komplementarne, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004 (współautor E. Frąckiewicz)
 34. CRM - zintegrowany system wspomagający kształtowanie relacji z klientami przez banki spółdzielcze, w: Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych, red. A. Gospodarowicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1068, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005
 35. Model jakości usług finansowych w Polsce. Recenzja pracy pod red. Józefa Garczarczyka, Bank i Kredyt 2005, nr 3
 36. Analiza informacji o klientach jako podstawa procesu zarządzania relacjami z klientem, Marketing i Rynek 2005, nr 7 (współautor E. Frąckiewicz)
 37. Internet jako narzędzie pozyskiwania i gromadzenia informacji przez przedsiębiorstwa. Wyniki badań, w: Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, red. Ewa Zeman - Miszewska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005 (współautor E. Frąckiewicz)
 38. Wpływ programów punktowych na lojalność klientów, Przegląd Organizacji 2005, nr 12
 39. Uśmiech na szali konkurencji, Bank 2005, nr 2
 40. Przestrzeganie zasad etyki przez przedsiębiorstwa na rynku europejskim, w: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, red. J. Karwowski, Wydawnictwo Printshop, Szczecin 2005
 41. Dobór partnera fundamentem powodzenia w procesie tworzenia partnerskich relacji między firmami na rynku europejskim, w: Euromarketing. Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim, red. J.W. Wiktor, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005
 42. Rynkowe i ekonomiczne aspekty wykorzystania marketingu w powiększaniu wartości przedsiębiorstwa, w: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006
 43. Proces współtworzenia usługi jako podstawa trwałych relacji klienta z firmą, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2006, nr 2
 44. Potrzeby informacyjne przedsiębiorstw wchodzących na jednolity rynek europejski, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1107, red. K. Mazurek - Łopacińska, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006
 45. Partnerskie relacje współpracy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2006, nr 7
 46. Zarządzanie relacjami z klientami w bankach spółdzielczych, Bank i Kredyt 2006, nr 8
 47. Rola i techniki marketingu wewnętrznego w kształtowaniu relacji business to business, w: Marketing relacji na rynku business to business, red. M. Mitręga, Prace Naukowe AE w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007
 48. Trwałe relacje z klientami w zasobowej teorii przedsiębiorstwa, Handel Wewnętrzny 2007, czerwiec
 49. Marketing w koncepcji wzrostu wartości przedsiębiorstwa, w: Pomiar efektywności marketingu, red. G. Karasiewicz, Problemy Zarządzania nr 2, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007
 50. Pracownicy i klienci a wartość przedsiębiorstwa, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2007, nr 3
 51. Relacje z klientami jako element kapitału intelektualnego w procesie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, w: Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii Lizbońskiej, red. J. Bieliński, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
 52. Kształtowanie relacji z klientami w koncepcji wartości przedsiębiorstwa, w: Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2007
 53. Pomiar wartości klienta jako podstawa alokacji zasobów przedsiębiorstwa, w: Badania marketingowe. Metody, nowe technologie, obszary aplikacji, red. K. Mazurek - Łopacińska, PWE, Warszawa 2008
 54. Wpływ relacji z klientami na wartość przedsiębiorstwa - wyniki badań bezpośrednich, w: Współczesny marketing. Trendy, działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008
 55. Wartość dla klienta jako podstawa kształtowania oferty przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie produktem. Teoria, praktyka, perspektywy, red. J. Kall, B. Sojkin, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008
 56. Uczestnictwo klienta w konkurencyjnych programach lojalnościowych, Marketing i Rynek 2008, nr 7. (współautor P. Kwiatek)
 57. Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty, recenzja książki M. Trojanowskiego, Marketing i Rynek 2009, nr 11
 58. Relacje bank-klient w warunkach kryzysu finansowego, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, red. L. Garbarski, J. Tkaczyk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009
 59. Relacyjne zarządzanie marketingowe jako element redukujący ryzyko działalności przedsiębiorstwa w warunkach niestabilności otoczenia rynkowego, Szkoła Letnia Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
 60. Metodyka pomiaru satysfakcji klienta w kontekście podnoszenia funkcjonalnej jakości usług na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego, w: Badania marketingowe - skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Mazurek-Łopacińska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 97, Wrocław 2010
 61. Relacyjne zarządzanie marketingowe jako element redukujący ryzyko działalności przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, w: Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, red. A. Adamik, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010
 62. Zarządzanie organizacją z perspektywy klienta,w: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Strategie funkcjonalne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 172, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, red. E. Urbanowska– Sojkin, Poznań 2011
 63. Zarządzanie organizacją z perspektywy klienta,w: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Strategie funkcjonalne, ZeszytyNaukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 172, Wydawnictwo UniwersytetuEkonomicznego w Poznaniu, red. E. Urbanowska– Sojkin, Poznań 2011
 64. Problemy raportowania informacji okliencie jako marketingowym zasobie przedsiębiorstwa, Handel Wewnętrzny 2011, listopad – grudzień
 65. Afektywny wymiar relacji pomiędzy instytucjami finansowymi a klientami biznesowymi, Marketing i Rynek 2011, nr 12
 66. Koncepcja więzi relacyjnych w badaniach usług finansowych – ujęcie metodologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 237, Badania marketingowe w zarządzaniuprzedsiębiorstwem, red. K. Mazurek – Łopacińska, M. Sobocińska, Wrocław 2011
 67. Niezadowolony klient w sieci, Handel Wewnętrzny, Maj-czerwiec2012
 68. Marketing zrównoważony jako element koncepcji zrównoważonego rozwoju, w: Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji, Zeszyty NaukoweUniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 243, red. P. Bartkowiak, T. Bernat, Poznań 2012
 69. Zarządzanie portfelem klientów – źródło wartości kreowanej przez marketing, Handel Wewnętrzny 2013, maj-czerwiec
 70. Zarządzanie relacjami z klientem o niskiej wartości dla przedsiębiorstwa, w: Trendy i wyzwania współczesnego marketingu, red. M. Boguszewicz-Kreft, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk 2013
 71. Ryzyko relacji z klientami, w: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowei przedmiotowe, red. E. Urbanowska – Sojkin, P. Bartkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013
 72. Relacyjne podejście do działań marketingowych na rynku usług turystycznych, Handel Wewnętrzny 2013, wrzesień-październik
 73. Marketing zrównoważony – noweoblicze kapitalizmu?, Ekonomia 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 3(24)
 74. Komunikacja z inwestorami wobszarze zasobu przedsiębiorstwa jakim są klienci, Marketing i Rynek 2014, nr 4
 75. Koopetycja w kontekście marketingurelacji – ujęcie międzyorganizacyjne, między-funkcjonalne i międzykonsumenckie,Marketing i Rynek 2014, nr 5
 76. Koncepcja więzi relacyjnych wmarketingu relacji, Marketing i Rynek 2014, nr 8