Ukończyłam studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku: Zarządzanie i Marketing, uzyskując tytuł magistra ekonomii w marcu 1994 roku. Za bardzo dobre wyniki w nauce zostałam wyróżniona nagrodą Rektora. W tym samym roku rozpoczęłam pracę w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Szczecinie, gdzie w Departamencie Marketingu, po odbytym stażu, zostałam specjalistą ds. marketingu usług związanych z obrotem zagranicznym.

01 października 1995 roku podjęłam pracę jako asystent w Katedrze Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2001 roku z wyróżnieniem obroniłam pracę doktorską na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, pt. Młodzież studiująca jako klienci banków, która została nominowana do nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Tym samym otrzymałam tytuł doktora nauk ekonomicznych.

W lipcu 2009 roku przeprowadziłam przewód habilitacyjny zakończony obroną kolokwium habilitacyjnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, otrzymując tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Moja rozprawa habilitacyjna została nagrodzona przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego Prof. M. Belkę. Od 01 października 2010 roku pracuję na stanowisku profesora w Katedrze Marketingu Instytutu Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2013 roku pełnię funkcję Kierownika Katedry oraz Dyrektora Instytutu.

Jestem autorką i współautorką ponad 180 opracowań (w tym 5 pozycji książkowych), artykułów i referatów na konferencje w Polsce i za granicą. Zajmuję się problematyką marketingu, zarządzania marketingowego, zarządzania relacjami z klientem i rynku usług bankowych. Publikuję w takich periodykach jak: Marketing i Rynek, Przegląd Organizacji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Handel Wewnętrzny, Bank i Kredyt, Bank, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, a za granicą w British Food Journal, International Journal of Management Cases, World Journal of Retail Business Management oraz World Journal of Management & Economics.

Realizowałam 4 projekty naukowe Komitetu Badań Naukowych, w których pełniłam funkcje kierownika lub głównego wykonawcy:

  1. Badanie zapotrzebowania na informację, sposobów jej pozyskiwania oraz wykorzystania w działalności marketingowej firm finansowych w Polsce (nr H02C 035 12, termin realizacji 1996-1998) - dr Edyta Rudawska - główny wykonawca
  2. Strategie budowania lojalności studentów jako klientów banku (nr 1 H02D 032 16, termin realizacji 03.1999-02.2001) - grant promotorski, dr Edyta Rudawska - główny wykonawca. Projekt został wyróżniony przez Komitet Badań Naukowych w Warszawie, a jego streszczenie zostało opublikowane w Serwisie Informacji Naukowo-Technicznej KBN Przegląd Eureka nr 2/2001.
  3. Metodyka doboru systemu CRM w przedsiębiorstwach usługowych (nr 2 H02D 027 23, termin realizacji 08.2002-12.2003) - dr Edyta Rudawska - główny wykonawca
  4. Kształtowanie relacji z klientami w koncepcji wartości przedsiębiorstwa (nr N115 069 32/3151, termin realizacji 03.2007-08.2008) - dr Edyta Rudawska - kierownik projektu.

W 1997 roku ukończyłam szkolenie, z zakresu Efektywnych umiejętności konsultacyjnych, prowadzone przez konsultantów International Resource Development w ramach programu British Know-How Fund. W tym samym roku byłam członkiem programu szkoleniowego Service Management Link Programme organizowanego przez Warwick Business School, University of Warwick w Wielkiej Brytanii i Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2005 i 2006 roku pełniłam funkcje koordynatora ds. marketingu dwóch projektów europejskich. Pierwszy, pt. Poprawa konkurencyjności rynku pracy i jego podmiotów realizowany był w ramach VI Programu Ramowego Marie-Curie Action - Transfer of Knowledge. Drugi, pt. Winda do pracy w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL z Europejskiego Funduszu Społecznego EFS. W latach 2009-2010 byłam członkiem zespołu realizującego Projekt UE finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nt. Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Od 2013 roku jestem członkiem Rady Naukowej czasopisma poświęconego tematyce związanej z zarządzaniem - Journal of Management Studies, wydawca David Publishing Company, USA (lista A, 45 punktów) - JCR indexed journal - Journal Citation Reports Ranking: 2013: 8/110 (Business); 14/172 (Management); IF - 3,277. Zasiadam również w Radzie Programowej czasopism: World Journal of Business Management, International Journal of Sales, Retailing and Marketing i Journal of Advanced Management and Business Research jak również wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Byłam wydawcą czasopisma World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development oraz International Journal of Business Performance Management.

Jestem członkiem Komitetu Założycielskiego "Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu" oraz od 2014 roku członkiem Rady Programowej Towarzystwa. Od 2013 roku pełnię funkcję członka Rady Naukowej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Współpracuję z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie w ramach projektu "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - II edycja" jak również z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Koszalinie w ramach projektu "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" - III edycja realizowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki Priorytet VIII, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Moje osiągnięcia naukowe i dydaktyczne zostały trzykrotnie wyróżnione. W 2002 i 2005 roku otrzymałam nagrodę Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, a w 2003 roku - nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowo-dydaktycznej. Sześciokrotnie byłam laureatem organizowanego przez samorząd studencki plebiscytu na najlepszego wykładowcę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US (Złota Kreda 2003, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014).