Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstwem, zarządzaniu relacjami z klientem, narzędziach kształtowania relacji z klientami i marketingu usług. Mam na swym koncie ponad 180 publikacji. Wykaz najważniejszych z nich znajduje się poniżej.

Monografie

 1. Marketing w rozwoju regionu, praca zbiorowa pod redakcją J. Karwowskiego, Ocena aktywności władz lokalnych przez przedsiębiorstwa województwa zachodniopomorskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002, Monografia recenzowana ISBN 83-7241-235-9.
 2. Samorząd terytorialny w kształtowaniu warunków rozwoju przedsiębiorczości, praca zbiorowa pod redakcją J. Karwowskiego, Relacje między samorządem terytorialnym i podmiotami rynku regionalnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003. ISBN 83-7241-279-0
 3. Wpływ dochodu na postawy klientów wobec punktowych programów lojalnościowych, w: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii US, Szczecin 2005, ISBN 83-917487-6-6
 4. Podwyższanie atrakcyjności klienta jako narzędzie optymalizacji portfela klientów firmy, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała - Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010.
 5. Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, red. E. Rudawska, J. Perenc, Szczecin 2010
 6. Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, red. E. Rudawska, J. Perenc, Szczecin 2010
 7. Kreowanie lojalnych zachowań klientów, w: Zachowania klientów, red. G. Rosa, J. Perenc, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011
 8. Customers Relationships - marketing resource determining banks’ value, ed: Rudi Kaufamnn, in: International Consumer Behavior: A Mosaic of Eclective Perspectives- Handbook on International Consumer Behavior, ed. Rudi Kaufamnn,Access, UK 2010
 9. Social conscience of financialinstitutions as a solution for retaining relationshipswith customers in the face of the global crisis, in: Transformation of economic and social relationsin post-crisis period: the young scientists' approach, Ural State University of Economics, Yekaterinburg, Russia 201. (Russian codes UDK 330.341.42 and BBK 65.20 T65) lub The Economicy of Region 2011, no 3, vol.27
 10. Socially responsible marketing in creating value forcustomers, in. Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe, ed. S.Renko, B. Knezevic, International Business and Management,vol. 29, Emerald Group Publishing Limited, 01.10.2013

Wybrane artykuły w czasopismach krajowych

 1. Badanie zapotrzebowania na informacje, sposobów jej pozyskiwania oraz wykorzystania w działalności marketingowej instytucji finansowych w Polsce, w: Problemy Marketingowe usług finansowych w Polsce, red. J. Karwowski, US Szczecin 1996 (współautor J. Cypryjański, E. Frąckiewicz, M. Karwowski)
 2. Student - lojalny klient banku, Marketing Serwis 1997, nr 4
 3. Podmioty gospodarcze w marketingowej strategii firm finansowych, Marketing i Rynek 1997, nr 11
 4. Podmioty gospodarcze w strategii firm finansowych na podstawie badań, w: Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1997 (współautor J. Karwowski)
 5. Potencjalne i rzeczywiste źródła informacji marketingowej wykorzystywane przez instytucje finansowe, w: System informacji marketingowej firm finansowych. Diagnoza, kierunki doskonalenia, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998 (współautor E. Frąckiewicz)
 6. System informacji marketingowej firm finansowych, diagnoza - kierunki doskonalenia, Marketing i Rynek 1998, nr 8 - 9
 7. Servqual - metoda badania jakości usług i jej praktyczne zastosowanie, Marketing i Rynek 2000, nr 5
 8. System informacji marketingowej w zarządzaniu firmą finansową, w: Informacja w zarządzaniu organizacją, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 290, Szczecin 2000 (współautor J. Karwowski)
 9. Źródła informacji wykorzystywane przez instytucje finansowe w Polsce, w: Informacja w zarządzaniu organizacją, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 290, Szczecin 2000 (współautor E. Frąckiewicz)
 10. Konkuruj jakością, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2000, nr 7-8
 11. Rola jakości w kreowaniu lojalności klientów banków, w: Marketing usług profesjonalnych, red. K. Rogoziński, Poznań 2000
 12. Marketing usług na przykładach, red. K. Rogoziński, R. Nicholls, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001
 13. Kształtowanie lojalności klientów jako element misji i wypływająca z niej kultura organizacyjna firmy usługowej, w: Marketing usług profesjonalnych, red. K. Rogoziński, Poznań 2001
 14. Obszary współpracy firm usługowych w świetle badań, w: Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001
 15. Pozyskanie lojalnego klienta jako warunek sukcesu rynkowego banku, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2002, nr 3
 16. Stosunek studentów do usług bankowych cz. I, Marketing i Rynek 2002, nr 5
 17. Stosunek studentów do usług bankowych w Polsce i Wielkiej Brytanii - analiza komparatywna cz. II, Marketing i Rynek 2002, nr 6
 18. Student, potencjalny klient banku cz. I i II, Bank 2002, nr 3 i 4
 19. Gminie potrzebny menedżer, Manager 2002, nr 11
 20. Koncepcja marketingu partnerskiego w firmie usługowej, Przegląd Organizacji 2002, nr 11
 21. Marketing partnerski – kształtowanie lojalności klientów, Przegląd Organizacji 2002, nr 6
 22. Polityka informacyjna jednostek samorządowych warunkująca rozwój przedsiębiorczości w regionie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 2003, nr 12
 23. Badania marketingowe w procesie wyboru systemu klasy CRM, w: Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania, red. K. Mazurek - Łopacińska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1004, Wrocław 2003 (współautor E. Frąckiewicz)
 24. Wpływ reklamacji na trwałość relacji klienta z bankiem na przykładzie młodzieży studiującej, Bank i Kredyt 2003, nr 11/12
 25. Lojalny pracownik jako czynnik determinujący konkurencyjność firm usługowych, w: W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, red. J. Czarnota, M. Moszkowski, Ośrodek Studiów Strategicznych i Zarządzania Techniką, Częstochowa 2003
 26. Ocena wykorzystania poczty elektronicznej jako narzędzia komunikacji w kształtowaniu relacji między firmą a klientem, w: Wykorzystanie Internetu w marketingu, red. E. Zeman - Miszewska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003 (współautor E. Frąckiewicz)
 27. Zarządzanie marketingowe w praktyce polskich przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2004, nr 4 (współautor E. Frąckiewicz)
 28. Usługi elementem dynamizującym rozwój regionu (przykład województwa zachodniopomorskiego), Handel Wewnętrzny 2004, nr 3 (współautor E. Frąckiewicz)
 29. Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem Customer Relationship Management, Przegląd Organizacji 2004, nr 7/8 (współautor E. Frąckiewicz)
 30. CRM jako przykład innowacji marketingowej w polskich MSP, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1030, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004
 31. Partnerstwo w regionie. Samorządy - Organizacje - Mieszkańcy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2004, nr 9
 32. Partnerstwo - najwyższy poziom relacji pomiędzy firmami regionu zachodniopomorskiego, w: Partnerstwo w regionie, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004
 33. Zarządzanie marketingiem a zarządzanie marketingowe - antonim, synonim czy pojęcia komplementarne, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004 (współautor E. Frąckiewicz)
 34. CRM - zintegrowany system wspomagający kształtowanie relacji z klientami przez banki spółdzielcze, w: Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych, red. A. Gospodarowicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1068, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005
 35. Model jakości usług finansowych w Polsce. Recenzja pracy pod red. Józefa Garczarczyka, Bank i Kredyt 2005, nr 3
 36. Analiza informacji o klientach jako podstawa procesu zarządzania relacjami z klientem, Marketing i Rynek 2005, nr 7 (współautor E. Frąckiewicz)
 37. Internet jako narzędzie pozyskiwania i gromadzenia informacji przez przedsiębiorstwa. Wyniki badań, w: Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, red. Ewa Zeman - Miszewska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005 (współautor E. Frąckiewicz)
 38. Wpływ programów punktowych na lojalność klientów, Przegląd Organizacji 2005, nr 12
 39. Uśmiech na szali konkurencji, Bank 2005, nr 2
 40. Przestrzeganie zasad etyki przez przedsiębiorstwa na rynku europejskim, w: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, red. J. Karwowski, Wydawnictwo Printshop, Szczecin 2005
 41. Dobór partnera fundamentem powodzenia w procesie tworzenia partnerskich relacji między firmami na rynku europejskim, w: Euromarketing. Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim, red. J.W. Wiktor, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005
 42. Rynkowe i ekonomiczne aspekty wykorzystania marketingu w powiększaniu wartości przedsiębiorstwa, w: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006
 43. Proces współtworzenia usługi jako podstawa trwałych relacji klienta z firmą, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2006, nr 2
 44. Potrzeby informacyjne przedsiębiorstw wchodzących na jednolity rynek europejski, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1107, red. K. Mazurek - Łopacińska, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006
 45. Partnerskie relacje współpracy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2006, nr 7
 46. Zarządzanie relacjami z klientami w bankach spółdzielczych, Bank i Kredyt 2006, nr 8
 47. Rola i techniki marketingu wewnętrznego w kształtowaniu relacji business to business, w: Marketing relacji na rynku business to business, red. M. Mitręga, Prace Naukowe AE w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007
 48. Trwałe relacje z klientami w zasobowej teorii przedsiębiorstwa, Handel Wewnętrzny 2007, czerwiec
 49. Marketing w koncepcji wzrostu wartości przedsiębiorstwa, w: Pomiar efektywności marketingu, red. G. Karasiewicz, Problemy Zarządzania nr 2, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007
 50. Pracownicy i klienci a wartość przedsiębiorstwa, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2007, nr 3
 51. Relacje z klientami jako element kapitału intelektualnego w procesie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, w: Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii Lizbońskiej, red. J. Bieliński, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
 52. Kształtowanie relacji z klientami w koncepcji wartości przedsiębiorstwa, w: Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2007
 53. Pomiar wartości klienta jako podstawa alokacji zasobów przedsiębiorstwa, w: Badania marketingowe. Metody, nowe technologie, obszary aplikacji, red. K. Mazurek - Łopacińska, PWE, Warszawa 2008
 54. Wpływ relacji z klientami na wartość przedsiębiorstwa - wyniki badań bezpośrednich, w: Współczesny marketing. Trendy, działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008
 55. Wartość dla klienta jako podstawa kształtowania oferty przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie produktem. Teoria, praktyka, perspektywy, red. J. Kall, B. Sojkin, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008
 56. Uczestnictwo klienta w konkurencyjnych programach lojalnościowych, Marketing i Rynek 2008, nr 7. (współautor P. Kwiatek)
 57. Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty, recenzja książki M. Trojanowskiego, Marketing i Rynek 2009, nr 11
 58. Relacje bank-klient w warunkach kryzysu finansowego, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, red. L. Garbarski, J. Tkaczyk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009
 59. Relacyjne zarządzanie marketingowe jako element redukujący ryzyko działalności przedsiębiorstwa w warunkach niestabilności otoczenia rynkowego, Szkoła Letnia Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
 60. Metodyka pomiaru satysfakcji klienta w kontekście podnoszenia funkcjonalnej jakości usług na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego, w: Badania marketingowe - skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Mazurek-Łopacińska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 97, Wrocław 2010
 61. Relacyjne zarządzanie marketingowe jako element redukujący ryzyko działalności przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, w: Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, red. A. Adamik, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010
 62. Zarządzanie organizacją z perspektywy klienta,w: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Strategie funkcjonalne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 172, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, red. E. Urbanowska– Sojkin, Poznań 2011
 63. Zarządzanie organizacją z perspektywy klienta,w: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Strategie funkcjonalne, ZeszytyNaukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 172, Wydawnictwo UniwersytetuEkonomicznego w Poznaniu, red. E. Urbanowska– Sojkin, Poznań 2011
 64. Problemy raportowania informacji okliencie jako marketingowym zasobie przedsiębiorstwa, Handel Wewnętrzny 2011, listopad – grudzień
 65. Afektywny wymiar relacji pomiędzy instytucjami finansowymi a klientami biznesowymi, Marketing i Rynek 2011, nr 12
 66. Koncepcja więzi relacyjnych w badaniach usług finansowych – ujęcie metodologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 237, Badania marketingowe w zarządzaniuprzedsiębiorstwem, red. K. Mazurek – Łopacińska, M. Sobocińska, Wrocław 2011
 67. Niezadowolony klient w sieci, Handel Wewnętrzny, Maj-czerwiec2012
 68. Marketing zrównoważony jako element koncepcji zrównoważonego rozwoju, w: Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji, Zeszyty NaukoweUniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 243, red. P. Bartkowiak, T. Bernat, Poznań 2012
 69. Zarządzanie portfelem klientów – źródło wartości kreowanej przez marketing, Handel Wewnętrzny 2013, maj-czerwiec
 70. Zarządzanie relacjami z klientem o niskiej wartości dla przedsiębiorstwa, w: Trendy i wyzwania współczesnego marketingu, red. M. Boguszewicz-Kreft, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk 2013
 71. Ryzyko relacji z klientami, w: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowei przedmiotowe, red. E. Urbanowska – Sojkin, P. Bartkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013
 72. Relacyjne podejście do działań marketingowych na rynku usług turystycznych, Handel Wewnętrzny 2013, wrzesień-październik
 73. Marketing zrównoważony – noweoblicze kapitalizmu?, Ekonomia 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 3(24)
 74. Komunikacja z inwestorami wobszarze zasobu przedsiębiorstwa jakim są klienci, Marketing i Rynek 2014, nr 4
 75. Koopetycja w kontekście marketingurelacji – ujęcie międzyorganizacyjne, między-funkcjonalne i międzykonsumenckie,Marketing i Rynek 2014, nr 5
 76. Koncepcja więzi relacyjnych wmarketingu relacji, Marketing i Rynek 2014, nr 8

Artykuły w czasopismach zagranicznych

 1. Globalisation vs. Individualisation of customer service, in: Marketing and Globalization, ed. J. Dado, J. Wiktor, Cracow university of Economics and Matej Bel University, Cracow; Banska Bystrica 2000
 2. Studying youth - a new group of customers on the bank services market in Poland, Comparison of the banking sector in transition economies, Proceedings from the International Conference, Silesian University Opava, The Czech Republic, Karvina 2002
 3. Economical Determiners of the Loyal Students' Behaviour on the Bank Services Market in Poland, Folia Oeconomica Stetinensia, 1 (9), 2002
 4. CRM as a marketing tool of improving the quality of customer service - theory and practice of polish companies, Society and Consumption: Economic-Managerial and Social-Cultural Factors, Kaunas, Lithuana 2004 (współautor E. Frąckiewicz)
 5. Strategies for Transforming Students into Banks' Loyal Customers - Some Practical Remarks, Folia Oeconomica Stetinensia 2 (10), Szczecin 2004
 6. The essence and conditions affecting formation of partnership between service companies, in: Economy and management of enterprises in transition economies in the global market environment, University Pardubice and Czech Marketing Association, Lazne Bohdanec, Czech Republic 2005.
 7. Attitude of service enterprises towards CRM - examples of chosen banks and hotels, Society and Consumption: Economic-Managerial and Social-Cultural Factors, Kaunas, Lithuana 2005
 8. Employees and Customers - Leading Company Stakeholders in the Process of Creating Its Value (Marketing Perspective), in: Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, ed. R. Springer, P. Chadraba, Institute of International Business, Vienna University of Economics and Business Administration, Vienna 2007
 9. Bank’s value increase as an objective - an example of Polish banking services market, International Journal of Management Cases 2008, vol. 10, issue 01
 10. Developing customer relations - the result of increased competition between banks or the source of banks' competitiveness; an example of the Polish market, International Journal of Management Cases 2008, vol. 10, no 3
 11. Intangibles as a source of value for customer. Relevance, procedures and challenges, World Journal of Management and Economics 2008, vol. 2, issue 3
 12. Marketing activities as a basis for a sustainable development of banks in Poland, World Journal of Retail Business Management 2008, vol. 2, issue 4
 13. Communication as a tool for building investor relations by banks in Poland, International Journal of Management Cases 2009, vol. 11, issue 2
 14. Value for banking services customer in Poland, International Journal of Management Cases 2009, Vol. 11, no 1
 15. B2B relationships in the bank services market in Poland, International Journal of Management Cases 2010, vol. 12, issue 2
 16. Managing relations in the process of value creation, editor E. Rudawska, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development (WREMSD) 2010, no 4, vol. 6, Wielka Brytania
 17. The influence of customerrelationships on the value of a bank – methodological perspective”, Journal of Customer Bahaviour 2011,Vol. 10, no 2, Summer
 18. Customer as an active partner increating offer in banking services, International Journal of Management Cases 2011, vol. 13, issue 3
 19. Managerial attitudes towards CSR – the Case of polish market, Proceedings of the 37th Macromarketing Conference, Freie UniversitatBerlin 2012
 20. Social responsibility as a determinerof relations with trade partners, in: Trade Perspectives 2012, Trade in the context of Sustainable Development, ed: N. Knego, S. Renko, B. Knazević, University of Zagreb, Zagreb2012
 21. Development of group buying in Poland (Kristina Petljak, Ivana Stulec), 1stInternational M-Sphere Conference For Multidisciplinarity In Science and Business, Book of Proceedings, ed. T. Vranesevic, D. Perucic, M. Mandic, B.Hudina, Dubrovnik, Croatia 4-6 October 2012
 22. Sustainability as the direction forthe long-term success in banking: Poland vs. Croatia, Folia Oeconomica Stetinensia 2012, 11 (19)
 23. Relations with business partners in key areas ofcorporate social responsibility, International Journal of Sales, Retailing and Marketing 2013, vol. 2, nr 2
 24. Sustainable development: concept, interest groups, benefits and global challenges, International Journal of Academic Research2013, Vol. 5, nr 6 – współautorzy S. Renko, Y. Bilan
 25. Customer loyalty towards traditional products -Polish market experience, British Food Journal, Vol. 116, Issue 11, EmeraldGroup Publishing, Imact Factor = 649